Změnit jazyk:

Mládež v číslech

Poslední přidané výzkumy

České děti jako čtenáři 2017

Autor: Hana Friendlaenderová

V roce 2017 iniciovala Národní knihovna ČR opakování celostátního reprezentativního průzkumu dětí se zaměřením na četbu knih, čtenářské chování, obvyklé způsoby trávení volného času, vlivy rodinného a školního prostředí na vztah dětí ke knihám a čten… [VÍCE]

1. až 8. třída "Žák v měnících se podmínkách současné školy"

Autor: Pražská skupina školní etnografie

1. až 8. třída "Žák v měnících se podmínkách současné školy" - příloha závěrečné zprávy grantového projektu GA ČR 406/00/0470 v rámci longitudinálního výzkumu Pražské skupiny školní etnografie, který probíhal v letech 1995 - 2002, výzkumný tým prováz… [VÍCE]

Národní zpráva o pohybových aktivitách českých dětí a mládeže 2018

Autor: Aleš Gába

Národní zpráva o pohybové aktivitě českých dětí a mládeže na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného vv rámci mezinárodního projektu „Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (HBSC) a na základě dalších do… [VÍCE]

České děti v kybersvětě. Jak se chovají online a co jim hrozí?

Autor: Kamil Kopecký, René Szotkowski

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na začátku roku 2019 realizovalo rozsáhlý výzkum zaměřený na zmapovaní chování dětí v online prostředí, které aktivity v online světě děti provozují a … [VÍCE]

Výsledky šetření o rizikovém chování žáků 2. stupně ZŠ a SŠ v Praze

Autor: Roman Petrenko, Miroslav Líbal

Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence realizovalo v závěru roku 2018 rozsáhlé elektronické dotazníkové šetření o rizikovém chování žáků pražských základních a středních škol. Šetření se zúčastnilo 8 482 žáků ve věku … [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce

Mládež v číslech

Projekt Mládež v číslech přináší na jednom místě základní veřejně dostupné číselné a vývojové údaje spojené s tématy státní Koncepce podpory mládeže na léta 2014–2020. Projekt iniciovalo a podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, obsahově jej zajišťuje Analytické centrum České rady dětí a mládeže a technickou stránku zajišťuje Národní institut pro další vzdělávání. Cílem projektu je poskytnout odborné i široké veřejnosti základní přehled o aktuálním vývoji mladé generace v oblastech státní politiky mládeže.

Rádi bychom informace o mladé generaci do budoucna rozšiřovali, v případě zájmu i Vaší spolupráce se neváhejte obrátit na mladezvcislech@crdm.cz.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů