Změnit jazyk:

Mládež v číslech

Poslední přidané výzkumy

Počáteční vývoj čtenářských dovedností u dětí s vývojovou dysfázií

Autor: Eva Richterová

Disertační práce se zabývá procesem rozvoje raných čtenářských dovedností u skupiny dětí s vývojovou dysfázií, a to z psycholingvistické perspektivy. Vychází z poznatků o jazykových a kognitivních schopnostech, které se u dítěte rozvíjí ještě před ná… [VÍCE]

Přechod z preprimárního do primárního vzdělávání u dětí s nízkou návštěvností mateřské školy

Autor: Helena Picková

Disertační práce se zaměřuje na zkoumání postojů rodin k výchově a vzdělávání jejich dětí při přechodu z preprimárního do primárního vzdělávání. Jedná se o rodiny bez socioekonomického znevýhodnění s nízkou docházkou dětí do mateřské školy. Provedené… [VÍCE]

Vliv dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj

Autor: Petr Šusta

Disertační práce rozpracovává téma vlivu dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj. Práce obsahuje teoretickou a empirickou část, přičemž cílem realizovaného výzkumu bylo zjistit a případně postihnout rozdíly v morálním vývoj… [VÍCE]

Volba školy v primárním vzdělávání jako důležitý mechanizmus ovlivňující spravedlivý přístup ke vzdělávání

Autor: Jaroslava Simonová

Disertační práce popisuje proces výběru školy v primárním vzdělávání a faktory, které jej ovlivňují. S využitím kvalitativního designu zakotvené teorie staví na datech ze 41 polostrukturovaných rozhovorů a dvou ohniskových skupin. [VÍCE]

Rozšiřování slovní zásoby u romských žáků na druhém stupni ZŠ

Autor: Drahoslava Kráčmarová

Disertační práce se zabývá osvojováním slovní zásoby v období pozdějšího jazykového vývoje u žáků druhého stupně základní školy z rozdílného socio-ekonomického a socio-kulturního prostředí. Teoretická část resumuje základní poznatky teoretické stejně… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního pedagogického institutu ČR shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce

Mládež v číslech

Projekt Mládež v číslech přináší na jednom místě základní veřejně dostupné číselné a vývojové údaje spojené s tématy státní Koncepce podpory mládeže na léta 2014–2020. Projekt iniciovalo a podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, obsahově jej zajišťuje Analytické centrum České rady dětí a mládeže a technickou stránku zajišťuje Národní pedagogický institut ČR. Cílem projektu je poskytnout odborné i široké veřejnosti základní přehled o aktuálním vývoji mladé generace v oblastech státní politiky mládeže.

Rádi bychom informace o mladé generaci do budoucna rozšiřovali, v případě zájmu i Vaší spolupráce se neváhejte obrátit na mladezvcislech@crdm.cz.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů