Změnit jazyk:

Počáteční vývoj čtenářských dovedností u dětí s vývojovou dysfázií

Autor Eva Richterová
Název organizace PedF UK
Rok vydání 2019
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce se zabývá procesem rozvoje raných čtenářských dovedností u skupiny dětí s vývojovou dysfázií, a to z psycholingvistické perspektivy. Vychází z poznatků o jazykových a kognitivních schopnostech, které se u dítěte rozvíjí ještě před nástupem školní docházky a podílí se významnou měrou na rozvoji čtení. V první části práce jsou představena základní teoretická východiska pro studium rozvoje čtení u této skupiny a přiblížen současný stav poznání o vztahu jazykových schopností a osvojování čtení v tuzemském a zahraničním prostředí. V souvislosti s vývojovou dysfázií je akcentována potřeba longitudinálních studií pro hlubší porozumění vztahu mezi rozvojem čtení a jeho předpoklady. Cílem této práce je tedy podat ucelený popis vývoje čtenářských dovedností u dětí s vývojovou dysfázií v období prvních čtyř let školní docházky. U skupiny 25 dysfatických dětí byla ve čtyřech etapách sledována úroveň čtenářských dovedností (dekódování a porozumění čtenému textu) a úroveň schopností, které jsou pro rozvoj čtení klíčové. Testovými nástroji byly hodnoceny jazykové a kognitivní schopnosti, které ovlivňují rozvoj dekódování (fonematické povědomí, rychlé jmenování a znalost písmen) a porozumění čtenému (gramatické schopnosti, slovní zásoba a naslouchání s porozuměním).
Klíčová slova vývojová dysfázie, jazykové schopnosti, vývoj čtenářských dovedností, dekódování, porozumění čtenému textu, psycholingvistický přístup
Typ výzkumu kontinuální výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@pedf.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1603357918.pdf
Instituce PedF UK
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů