Změnit jazyk:

Výtvarný projev jako nástroj k poznání dětí a mládeže s poruchou chování

Autor Marie Bajnarová
Název organizace PF MU
Rok vydání 2018
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce s názvem Výtvarný projev jako nástroj k poznání dětí a mládeže s poruchou chování je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. První část práce zahrnuje pojmy spojené s problémovým chováním dětí a mladistvých, dále teoretické informace související s výtvarnou tvorbou, kresebným projevem, symboly v artefaktu a arteterapii. Obsahem druhé části disertační práce je smíšený výzkum, jehož cíle a metody jsou směřovány k poznání tvůrčích procesů a výsledných produktů klientů s nařízenou ústavní výchovou. Výzkumné otázky a hypotézy jsou zaměřeny na klientův postoj ke kresbě, na jeho způsob zpracování kresby a jsou formulovány způsobem, který umožňuje identifikovat a prozkoumat obsah kresebných projevů klientů, tzn. kresebné znaky, tahy, tlak, tempo, symboly, a odraz jejich duševního stavu, vzpomínek, zkušeností, přání a hodnot. Ve výzkumu je důležitost přikládána následujícím aspektům, které významně ovlivňují proces tvorby klientů: situace před tvorbou, adekvátní motivace a koncentrace, vztahy mezi vychovateli a klienty, přístup vychovatelů ke klientům.
Klíčová slova poruchy chování, klienti s nařízenou ústavní výchovou, výtvarný projev, kresba, tvůrčí proces, symboly, arteterapie
Typ výzkumu kvalitativní , kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AL Umění, architektura, kulturní dědictví, AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy PF MU, Poříčí 7, Brno
Instituce PF MU
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů