Změnit jazyk:

Praxe orgánů sociálně právní ochrany dětí při řešení rodičovských sporů

Autor Kateřina Vaculíková
Název organizace FF UK
Rok vydání 2019
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce se věnuje praxi sociálních pracovníků a pracovnic oddělení sociálně právní ochrany dětí při obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v České republice při řešení rodičovských sporů. Výzkumná část se zaměřuje na pochopení pracovních podmínek a postojů sociálních pracovníků a pracovnic oddělení sociálně právní ochrany dětí při obecních úřadech obcí s rozšířenou působností v České republice při řešení rodičovských sporů. V rámci smíšené studie, která kombinovala kvalitativní a kvantitativní metodologii, je identifikována typologie přístupů k řešení rodičovských sporů na odděleních sociálně právní ochrany dětí, a to defenzivní praxe, reflexivní praxe a intuitivní praxe.
Klíčová slova Sociálně právní ochrana dětí; nejlepší zájem dítěte; úprava poměrů k nezletilým dětem; rodičovské spory; kolizní opatrovnictví; reflexivní praxe; defenzivní praxe
Typ výzkumu kvalitativní , kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele info@ff.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1603710398.pdf
Instituce FF UK
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů