Změnit jazyk:

Vliv dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj

Autor Petr Šusta
Název organizace FF UK
Rok vydání 2018
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce rozpracovává téma vlivu dlouhodobého pobytu jedince v dětském domově na jeho morální vývoj. Práce obsahuje teoretickou a empirickou část, přičemž cílem realizovaného výzkumu bylo zjistit a případně postihnout rozdíly v morálním vývoji dětí a mladistvých dlouhodobě pobývajících v dětském domově a jedinců, kteří v ústavní výchově ve svém životě nikdy nepobývali. Za využití metodologie Lawrence Kohlberga byly získány a shrnuty výsledky vlastního šetření, které bylo realizováno ve spolupráci s dětmi z dětských domovů a s dětmi z běžných rodin jako kontrolní skupinou.
Klíčová slova morálka, morální vývoj, morální usuzování, stupně morálního usuzování, Lawrence Kohlberg, dětský domov, ústavní výchova, dítě, mladistvý
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@ff.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1603194500.pdf
Instituce FF UK
Možná souvislost Počet dětí a mladých lidí v zařízeních ústavní a ochranné výchovy
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů