Změnit jazyk:

Rozšiřování slovní zásoby u romských žáků na druhém stupni ZŠ

Autor Drahoslava Kráčmarová
Název organizace PedF UK
Rok vydání 2019
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce se zabývá osvojováním slovní zásoby v období pozdějšího jazykového vývoje u žáků druhého stupně základní školy z rozdílného socio-ekonomického a socio-kulturního prostředí. Teoretická část resumuje základní poznatky teoretické stejně jako dosavadní výzkumy empirické, zaměřené zejména na vliv rodinného prostředí jedince na jeho jazykový vývoj. Podává komplexní obraz o dosavadní praxi vzdělávání romských dětí v České republice. Výzkumná část popisuje samostatný výzkum slovní zásoby žáků u vybraných slovních druhů v akvizičním korpusu SKRIPT2015. Na základě komparace textů žáků navštěvujících školy v sociálně vyloučených lokalitách nebo v lokalitách sociálním vyloučením ohrožených s výrazným zastoupením Romů s texty žáků navštěvujících běžné školy vyplývají konkrétní dopady rozdílného socio-ekonomického a socio-kulturního prostředí na psaný projev žáků, stejně jako (ne)účinnost dosavadních podpůrných opatření ze strany vzdělávací instituce.
Klíčová slova osvojování jazyka, pozdější jazykový vývoj, rozšiřování slovní zásoby, vzdělávání Romů, akviziční korpus, SKRIPT2015
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele info@pedf.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1603134807.pdf
Instituce PedF UK
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů