Změnit jazyk:

Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky

Autor Danica Schebelle, Jan Kubát, Pavel Bareš
Název organizace Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Rok vydání 2018
Typ zprávy monografie
Anotace Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného z prostředků Ministerstva vnitra České republiky bylo mapování specifik procesu integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí ve vybraných krajích České republiky, a to v Hlavním městě Praha, Plzeňském, Jihomoravském, Ústeckém, Libereckém, Karlovarském a Jihočeském kraji. V průběhu mapování specifik procesu integrace byl brán zřetel na preference rodičů cizinců ve výchově jejich dětí a na preference ve tvorbě hodnotových rámců dětí, s jejichž pomocí byly stanoveny oblasti výzkumu. V rámci metodického přístupu bylo nejdříve realizováno a vyhodnoceno expertní dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 29 expertů vybraných institucí státní správy, samosprávy a NNO. Následně bylo realizováno online dotazování odborných pracovníků školství, samosprávy, státní správy a nestátního neziskového sektoru, kterého se zúčastnilo 373 respondentů, kteří se v rámci své odborné praxe setkávali s problematikou integrace nezletilých dětí cizinců. Rovněž byly provedeny focusní skupiny s třídními kolektivy žáků a studentů ve vybraných krajských městech, mezi něž patřila Praha, Ústí nad Labem, Karlovy Vary a Brno. Výsledky šetření byly obohaceny o poznatky získané na základě sekundární analýzy dostupných relevantních zdrojů a statistických dat.
Klíčová slova cizinci; nezletilé děti cizinců z třetích zemí; integrace dětí cizinců z třetích zemí; cizinci z třetích zemí; migrace; integrace; vzdělávání dětí cizinců; integrace rodin cizinců; integrační výzkum; expertní dotazníkové šetření; online dotazování; výzkum cizinců
Typ výzkumu kvalitativní , kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele vupsv@vupsv.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1588168581.pdf
Uložení zprávy Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. Dělnická 213/12, Praha 7
Instituce Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Možná souvislost Podíl imigrace 0 - 30 let z celkové imigrace
Podíl emigrace 0 - 30 let z celkové emigrace
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů