Změnit jazyk:

Sociální a emocionální potřeby individuálně integrovaných žáků s tělesným postižením v prostředí střední školy

Autor Magdalena Hanková
Název organizace Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Rok vydání 2018
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce se zaměřuje na důležitou oblast vzdělávací politiky, které je především v zahraniční odborné literatuře věnováno stále více pozornosti – sociálním a emocionálním potřebám žáků s tělesným postižením, kteří byli v průběhu svého sekundárního vzdělávání individuálně integrováni do škol hlavního vzdělávacího proudu. Teoretická část práce ukotvuje zvolenou problematiku, přičemž akcent je kladen na charakteristiku vybrané cílové skupiny – adolescentů s vrozeným tělesným postižením – z hlediska somatického, psychosociálního a edukačního. Empirická část práce představuje nejenom metodologické pozadí autorského výzkumu, ale především jeho výsledky. Hlavním cílem realizovaného kvalitativního výzkumu bylo zjistit, jak deset absolventů s vrozeným tělesným postižením (dětskou mozkovou obrnou či spinální svalovou atrofií) retrospektivně reflektuje naplňování svých sociálních a emocionálních potřeb v prostředí střední školy.
Klíčová slova individuální integrace, sekundární vzdělávání, žák s vrozeným tělesným postižením, sociální a emocionální potřeba, kvalitativní výzkum, situační analýza
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele dekanat@fhs.utb.cz
Dostupnost jiný
Odkaz na zprávu https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/41625/hankov%C3%A1_2018_dp.pdf?sequence=2&isAllowed=y
Instituce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů