Změnit jazyk:

Mládež ČR 2002

Autor PhDr. František Pelka, Mgr. Marta Ondrušková
Název organizace Národní Institut Dětí a Mládeže
Rok vydání 2002
Typ zprávy výzkumná zpráva
Anotace Institut Dětí a mládeže od roku 1994 průběžně sleduje postoje a názory mladé generace s cílem vytvářet časové řady. Tento výzkum, provedený v roce 2002, navazuje na šetření z let 1994 až 1997. Výsledky získané v roce 2002 jsou prezentovány ve srovnání s výsledky z roku 1997. V roce 2002 tvořilo vzorek respondentů 524 středoškoláků a 391 osob ve věku 20 – 26 let. Mladí lidé byli dotazováni na nejrůznější oblasti života. Mezi tématy bylo např. volný čas, negativní společenské jevy jako nezaměstnanost, násilí, drogy nebo kriminalita, dále hodnoty mladých lidí, náboženství, názory na rasismus, zájem o veřejné záležitosti, povolání, hodnocení situace v ČR, názory na politickou situaci v ČR a důvěra v jednotlivé instituce, vztah ČR a jiných institucí (EU, NATO), vztahy v respondentově rodině a životní úroveň rodiny apod. Získané výsledky vytváří rámec pro hlubší úvahy o vývoji názorů české mládeže na přelomu třetího tisíciletí.
Klíčová slova Mládež; názory mladých lidí; volný čas; sociálně patologické jevy; náboženství; rodina; rasismus; politická participace; vzdělání; zaměstnání; očekávání
Typ výzkumu jednorázový výzkum
Datum zahájení 1. 1. 2002
Datum ukončení 30. 11. 2002
Obor AO Sociologie, demografie
Poznámka
Email na řešitele vyzkumy@nidv.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1137850023.pdf
Uložení zprávy Národní institut pro další vzdělávání, Senovážné náměstí 25, Praha 1
Instituce Národní Institut Dětí a Mládeže
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Zaměstnaní
Nezaměstnaní
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů