Změnit jazyk:

Kriminalita mládeže jako etopedický problém

Autor Jana Firstová
Název organizace PdF MU
Rok vydání 2013
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce se zabývá problematikou poruch chování dnešní mládeže, jež nabývají podoby kriminálního jednání. Cílem disertační práce je analýza poznatků dotýkajících se rizikových faktorů kriminality mládeže a možností jejich eliminace. V empirické části práce jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, které bylo realizováno s cílem ověření četnosti výskytu rizikových faktorů kriminality mládeže, tak jak byly popsány v teoretické části práce. Respondenty empirického šetření byli klienti orgánů sociálněprávní ochrany dětí, u nichž byla v uplynulém roce detekována některá z forem rizikového chování. V této části výzkumného šetření byla realizována analýza spisové dokumentace. Následně byla zjišťována též úroveň právního vědomí a měření hodnotové orientace dnešní mládeže, jež bývají dávány mnohdy do souvislosti právě s rozvojem kriminální dráhy mladého jedince. Za tímto účelem byla využita technika dotazníku.
Klíčová slova dítě, intervence, kriminalita, mládež, porucha chování, recidiva, rizikové faktory, sociální patologie
Typ výzkumu kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele nfo@ped.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1593516665.pdf
Instituce PdF MU
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM
Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v %
Pracovní místa v evidenci úřadu práce pro absolventy a mladistvé
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů